GDPR privacyverklaring

De Corte Patrick BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij patrick.de.corte@decortebvba.be.

De Corte Patrick BVBA verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 [(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen] van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
http://www.privacy-regulation.eu

Uw, door ons verwerkte, gegevens worden nooit aan andere vennootschappen/firma’s overgemaakt zonder uw uitdrukkelijke toelating.

De persoonsgegevens verwerkt voor ons klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt de klant gevraagd om een e-mail te zenden naar patrick.de.corte@decortebvba.be.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met oog op directe marketing.