Vormelek

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding vanmin. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek: 02 476 16 76

Hoe de premie aanvragen?
> Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding
> Online www.vormelek-formelec.be

Vormelek/Formelec

Formelec

Formelec asbl paie à l’employeur ressortissant à la SCP 149.01 (préfixe ONSS 067 ou 467) une prime pour chaque ouvrier qui suit une formation non spécifique à l’entreprise portant le label Formelec (formation de min. 3 h, entre 7h00 et 17h00, …).

Le montant de la prime s’élève par ouvrier à un maximum de € 15,5 par heure et est déduit du crédit-prime de l’entreprise.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter Formelec: 02 476 16 76

Comment solliciter la prime?
> Au plus tard 3 jours ouvrables avant le début de la formation
> En ligne www.vormelek-formelec.be